Umeldungen

Du gees gäre mat denger Trupp op de Camp?

Hei kanns du deng Trupp umellen 🙂

Du gees gäre als  STAFF mat op de Camp?

Hei kanns du dech umellen.

Wanns du och als Chef matgees MUSS deng Trupp dech mat umellen

Du gees gäeren als STAFF mat denger Famill mat op de Camp?

Hei kanns du dech an deng Famill umellen 🙂